กล่องอะไหล่ ช่วยให้การจัดเก็บอะไหล่เป็นระเบียบ

กล่องอะไหล่

การผลิตสินค้าในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ทั้งนี้ในการใช้เครื่องจักร มักพบปัญหาการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้า ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการจัดซื้ออะไหล่และกล่องอะไหล่ เพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งการบริหารอะไหล่ซ่อมบำรุงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้มีอะไหล่และกล่องอะไหล่พร้อมใช้ และมีอะไหล่ในปริมาณที่เหมาะสม

อะไหล่ที่สำรองสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ในการสำรองอะไหล่
หลายๆ บริษัทต้องเผชิญปัญหาโดยทั่วไป ดังนี้

  • ประเภทของอะไหล่มีความหลากหลายมาก ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดหาและเก็บสำรอง
  • เมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนทำการเปลี่ยนรุ่นการผลิต ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการจัดหาอะไหล่
  • การสั่งซื้ออะไหล่ปริมาณน้อยในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการสั่งซื้อ
  • ระยะเวลาการจัดหาและจัดซื้ออะไหล่ มีความผันแปรไม่แน่นอนและขึ้นกับความพร้อมของผู้ผลิตหรือผู้ขาย โดยเฉพาะอะไหล่ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อาจใช้เวลาหลายเดือนในการจัดซื้อ
  • เกิดปัญหาในการตัดสินใจเพื่อกำหนดระดับของอะไหล่ที่ต้องสำรอง

ประเภทของการแบ่งกลุ่มอะไหล่

การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุง เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายในการบริหารอะไหล่ซ่อมบำรุง จะขึ้นอยู่กับปริมาณอะไหล่ที่มีอยู่ และความเหมาะสมของแต่ละบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของการดำเนินงานและการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการแบ่งกลุ่มอะไหล่ในคลังอะไหล่อาจแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์เพียงหลักเกณฑ์เดียว หรือหลายหลักเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่

  1. การแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์เดียว (Single-criteria Classification) การจัดการอะไหล่ซ่อมบำรุงจำนวนมากๆ โดยทั่วไปจะทำการแบ่งกลุ่มอะไหล่ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งอะไหล่ซ่อมบำรุงประเภทต่างกันก็อาจจะใช้การจัดการที่ต่างกัน หลักการวิเคราะห์ ABC หรือหลักการแบ่งกลุ่มตามความสำคัญ เป็นวิธีการทั่วไปในการแบ่งกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุงและง่ายต่อการใช้ ซึ่งการวิเคราะห์ ABC อาจใช้เกณฑ์ที่วัดคือ อัตราการใช้ต่อปี ราคาของอะไหล่ ช่วงเวลานำ (Lead Time) ปริมาณความต้องการต่อปี หรือปริมาณการสั่งซื้อ ฯลฯ แต่จะพบว่าการวิเคราะห์ ABC จะประสบผลสำเร็จเมื่ออะไหล่ซ่อมบำรุงถูกแบ่งกลุ่มให้อยู่ในประเภทเดียวกัน โดยใช้อัตราการใช้ต่อปีเป็นหลักเกณฑ์ในการแยกความแตกต่างระหว่างอะไหล่แต่ละรายการ ซึ่งสามารถคำนวณจากราคาต่อหน่วย และปริมาณความต้องการต่อปี
  2. การแบ่งกลุ่มโดยใช้หลายหลักเกณฑ์ (Multiple-criteria Classification) บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย จะต้องควบคุมอะไหล่
    ซ่อมบำรุงปริมาณมาก เพื่อเก็บสำรองไว้สำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งการวิเคราะห์ ABC แบบดั้งเดิมอาจจะไม่เหมาะสมในการแบ่งกลุ่มอะไหล่ ดังนั้นการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการพิจารณาอัตราการใช้ต่อปีของอะไหล่ซ่อมบำรุงแต่ละรายการอาจจะมีความจำเป็นมากขึ้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุงแบบหลายหลักเกณฑ์มากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในบางงานวิจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ ช่วงเวลานำ ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกัน การล้าสมัยของอุปกรณ์ การแทนที่กันได้ ปริมาณความต้องการต่อปี และค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือ โดยสามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้กับการแบ่งกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ ซึ่งบางครั้งแบบจำลองของการตัดสินใจที่ใช้
หลายหลักเกณฑ์ จะเลือกใช้ Weighted linear optimization model โดยในลำดับแรกจะเปลี่ยนเกณฑ์การวัดให้อยู่ในรูปที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แล้วสามารถประยุกต์การหาคำตอบใน Spreadsheet เพื่อจัดกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุง โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือ อัตราการใช้ต่อปี ราคาต่อหน่วย(เฉลี่ย) และช่วงเวลานำ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์ จะมีความสัมพันธ์กับคะแนนของแต่ละรายการของอะไหล่ซ่อมบำรุง แต่จะให้ความสำคัญของอัตราการใช้ต่อปี ราคาต่อหน่วย(เฉลี่ย) และช่วงเวลานำ จากมากไปน้อยเป็นเกณฑ์ จากนั้นจะเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุงจะกระทำภายใต้หลักการวิเคราะห์ ABC

ในการบริหารจัดเก็บอะไหล่ซ่อมบำรุง นอกจากเกณฑ์การแบ่งกลุ่มอะไหล่แล้ว อีกสิ่งที่สำคัญที่ช่วยในการจัดเก็บอะไหล่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการเก็บรักษา คือ

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด จำหน่ายกล่องใส่อะไหล่ กล่องใส่เครื่องมือช่าง กล่องใส่อุปกรณ์ช่าง หลากหลายรุ่น ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานตามต้องการ

กล่องอะไหล่

กล่องอะไหล่ แบบแบ่งช่องได้ รุ่น 1034 ผลิตจากพลาสติก HIPS อย่างดี สีน้ำเงิน มีช่องเสียบการ์ดเพื่อระบุชื่อหรือรหัสสินค้า ภายในกล่องมีแผงกั้นแบ่งเป็นช่อง สามารถดึงออกได้ กั้นได้สูงสุด 5 ช่องใช้งานร่วมกับตู้ใส่กล่องอะไหล่ ช่วยให้จัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมีระเบียบ ใช้สอยได้สะดวก เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ 0.7 กิโลกรัม สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องอะไหล่ล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com

กล่องอะไหล่

กล่องอะไหล่ แบบแบ่งช่องได้ รุ่น 1034 ผลิตจากพลาสติก HIPS อย่างดี สีเทา มีช่องเสียบการ์ดเพื่อระบุชื่อหรือรหัสสินค้า ภายในกล่องมีแผงกั้นแบ่งเป็นช่อง สามารถดึงออกได้ กั้นได้สูงสุด 5 ช่องใช้งานร่วมกับตู้ใส่กล่องอะไหล่ ช่วยให้จัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมีระเบียบ ใช้สอยได้สะดวก เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ 0.7 กิโลกรัม สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องอะไหล่ล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com

กล่องอะไหล่แบบแบ่งช่องได้

กล่องอะไหล่แบบแบ่งช่องได้ รุ่น 1035 ผลิตจากพลาสติก HIPS อย่างดี สีน้ำเงิน มีช่องเสียบการ์ดเพื่อระบุชื่อหรือรหัสสินค้า ภายในกล่องมีแผงกั้นแบ่งเป็นช่อง สามารถดึงออกได้ กั้นได้สูงสุด 5 ช่องใช้งานร่วมกับตู้ใส่กล่องอะไหล่ ช่วยให้จัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมีระเบียบ ใช้สอยได้สะดวก เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องอะไหล่ล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com

กล่องอะไหล่

กล่องอะไหล่แบบแบ่งช่องได้ รุ่น 1035 ผลิตจากพลาสติก PS อย่างดี สีใส มีช่องเสียบการ์ดเพื่อระบุชื่อหรือรหัสสินค้า ภายในกล่องมีแผงกั้นแบ่งเป็นช่อง สามารถดึงออกได้ กั้นได้สูงสุด 5 ช่องใช้งานร่วมกับตู้ใส่กล่องอะไหล่ ช่วยให้จัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมีระเบียบ ใช้สอยได้สะดวก เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องอะไหล่ล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com

กล่องอะไหล่

กล่องอะไหล่พลาสติก รุ่น PS-330 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง รูปทรงและสีสันสวยงาม ทันสมัย มีฝาปิด พร้อมหูหิ้ว มี 17 ช่อง ช่วยให้จัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมีระเบียบ ใช้สอยได้สะดวก เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องอะไหล่ล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com

กล่องใส่เครื่องมือช่างเหล็ก

กล่องใส่เครื่องมือช่างเหล็ก (Steel Toolbox) ฝาคู่ 3 ชั้น รุ่น STB 05 ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง จึงแข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีฝุ่นอย่างดี ป้องกันการเกิดสนิม ขนาด 18 นิ้ว มีช่องแบ่งสัดส่วนให้จัดเก็บเครื่องมือได้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา สามารถสอบถามข้อมูล และราคากล่องใส่เครื่องมือช่างล่าสุดได้ที่ www.jenbunjerd.com